ShaShinKi 52-77mm Step Up Ring
ShaShinKi 52-77mm Step Up Ring

ShaShinKi 52-77mm Step Up Ring

shashinki

SSK # SSK-SUR-5277

52-77mm Step Up Ring:
  • Lens used = 52mm
  • Filter used = 77mm

Reviews ShaShinKi 52-77mm Step Up Ring

Login to leave review.
Login to get access to Q&A

ShaShinKi 52-77mm Step Up Ring
In Stock
ShaShinKi 52-77mm Step Up Ring
0

RM35.00 RM39.50