ShaShinKi 48-52mm Step Up Ring
ShaShinKi 48-52mm Step Up Ring

ShaShinKi 48-52mm Step Up Ring

shashinki

SSK # SSK-SUR-4852

48-52mm Step Up Ring:
  • Lens used = 48mm
  • Filter used = 52mm

Reviews ShaShinKi 48-52mm Step Up Ring

Login to leave review.
Login to get access to Q&A
ShaShinKi 48-52mm Step Up Ring
In Stock
ShaShinKi 48-52mm Step Up Ring
0

RM35.00 RM48.00