DR KOH

just sharing…photography, car, IT, computer, ocean engineering, God, Christianity, life…

看我笑得见眼不见牙

Views: 260

kkk_0229.JPG

看见子女快乐高兴大概是天下父母最大的满足,至少我是。诺诺哈哈笑时,我的心情跟着开朗起来。为博诺诺一笑,我和诺诺的爸爸可谓是有够努力的了。

kkk_0227.JPG

kkk_0224.JPG

kkk_0221.JPG

kkk_0220.JPG

kkk_0219.JPG

kkk_0218.JPG

kkk_0217.JPG

躺着也能跳舞呢!

kkk_0216.JPG

kkk_0215.JPG

kkk_0214.JPG

kkk_0212.JPG

kkk_0211.JPG

kkk_0210.JPG

kkk_0209.JPG

坐着更高兴了,哈哈哈哈哈。